ചാവക്കാട്: 2017- ജില്ലയിൽ നിന്നും ഹജ്ജ് കമ്മത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന ഹാജിമാർക്കുള്ള കുത്തിവെപ്പ് 13 -ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ട്രെയ്നർ ഹബീബ് അറിയിച്ചു.