പുന്നയൂര്‍: മൂന്നയിനി ലക്ഷം വീട് കോളനിയില്‍ ഉപയോഗ ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്ന പൊതുകിണര്‍ നവീകരിക്കണമെന്ന് പരിസരവാസികള്‍.
മൂന്നയിനിയില്‍ 1988-89 വര്‍ഷ പദ്ധതിയില്‍ പുന്നയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് നിര്‍മ്മിച്ച പൊതുകിണറാണ് ചപ്പുചവറുകളിട്ട് ഉപയോഗ ശൂന്യമായത്. കിണര്‍ വെള്ളത്തില്‍ മാലിന്യമായതോടെ 24 ഓളം കുടുബങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന കോളനി നിവാസികളില്‍ മിക്കവരും സ്വന്തം ചെലവില്‍ തന്നെ കുഴല്‍ കിണറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചാണ് കുടിവെള്ളമെടുക്കുന്നത്.