ചാവക്കാട് :  താലൂക്കിൽ റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് താലൂക്ക്‌ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷകരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭകൾക്കും വിവിധ തീയതികൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.ജൂലായ്‌ 16-ന് താലൂക്കിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭകളിലും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാകും. ഇതിന് ശേഷവും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തിരക്കൊഴിവാക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനും തീയതികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിയാത്തവർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.