ചാവക്കാട് നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കുന്ന സൗജന്യ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സിനു അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 20. 1. 2017 വരെ നീട്ടിയതായി നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു