ചേറ്റുവ: കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ മണൽ ചാക്ക് നിരത്തി കടൽ ഭിത്തി കെട്ടിയത് വീടുകൾ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രമാണെന്ന് ആക്ഷേപം. ബ്ലാങ്ങാട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് മുതൽ, ചേറ്റുവ അഴിമുഖം വരെ കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് കടൽഭിത്തി തകർന്ന ഭാഗങ്ങൾ 13 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും തകർന്നു തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. വർഷാവർഷം കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്.
ഈ വർഷം കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായപ്പോൾ എംപിയും ജില്ലാ കളക്ടറും സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും 70 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ മണൽചാക്ക് നിരത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വെളിച്ചെണ്ണ പടിക്ക് അല്പം മാറി വീടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് 70 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മണൽചാക്ക് നിരത്തിയത്. ഇപ്പോഴും വേലിയേറ്റ സമയത്ത് ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കടൽവെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മണൽചാക്കുകൾ നിരത്തൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. കടൽക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നും മറ്റും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വീടുകളും ആൾതാമസവുമുള്ള മേഖലയിൽ അടിയന്തിരമായി മണൽചാക്കുകൾ വിരിച്ച് കടൽഭിത്തി തീർക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.