പാലപ്പെട്ടി : വെളിയങ്കോട് സൗത്ത് ജി.എം.യു.പി. സ്കൂളിൽ എൽ.പി.എസ്.ടി., യു.പി.എസ്.ടി., യു.പി. ജൂനിയർ അറബിക്, ജൂനിയർ ഹിന്ദി എന്നീ അധ്യാപക ഒഴിവുകളിലേക്ക് താത്കാലിക നിയമനം. അഭിമുഖം തിങ്കളാഴ്ച പത്തിന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ.