ചാവക്കാട് : ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ് പുത്തൻ കടപ്പുറം 25 .9. 2018 വൈകീട്ട് 2 മണിയ്ക്ക് നടത്താനിരുന്ന ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള കൂടികാഴ്ച്ച ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നിർത്തിവെച്ചതായി ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് അറിയിച്ചു.

G