ഗുരുവായൂർ: പുത്തൻ പല്ലി പാലംഞ്ചേരി നാരായണൻ റോഡിൽ മൂത്തേടത്ത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി (80) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ലീലാവതി. മക്കൾ: അനിത, അജിത, അനിൽ. മരുമക്കൾ: പരേതനായ മോഹനൻ, രാജൻ, രേഖ.

കൃഷ്ണൻകുട്ടി (80)

കൃഷ്ണൻകുട്ടി (80)